CI 26100

BARWNIK
• pochodzenie chemiczne
• barwnik azotowy – nadaje czerwony kolor
• sklasyfikowany przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem jako substancja rakotwórcza kategorii 3
• szkodliwy w przypadku wdychania lub połknięcia i może być wchłaniany przez skórę